Term and Condition

เงื่อนไขในการปฏิบัติและข้อสงวนสิทธิ
Ring4U ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัครใช้บริการ และทำรายการในบริการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการนี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ประเภทบุคคลธรรมดา การเริ่มต้นเพื่อใช้บริการ Ring4U จะท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้


นโยบายความเป็นส่วนตัว
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการเท่านั้น ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ จะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้บริการ


ข้อตกลงในการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการรับทราบ ยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ Ring4U ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และยินยอมให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ โดยไม่ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ Ring4U
1). ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการ Ring4U (www.dtacmusic.com, wap.dtacmusic.com หรือ dtacmusic application) ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้กระทำโดยการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และรหัสผ่าน (OTP) ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้นำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และรหัสผ่าน (OTP) ของผู้ใช้บริการไปใช้ หรือผู้ที่แอบอ้างนำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และรหัสผ่าน (OTP) ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทันทีเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง หากเป็นการทำธุรกรรมที่มีการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรหัสผ่าน (OTP) และ/หรือในฐานะผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบในค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก
2). ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษาหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และรหัสผ่าน (OTP) ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
3). กรณีผู้ใช้บริการระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และรหัสผ่าน (OTP) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการ Ring4U เป็นการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อไป ขอให้ดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการผ่านทางบริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์ (นาทีละ 3 บาท / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอคำแนะนำและวิธีแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ต่อไป
4). ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการ Ring4U นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใช้บริการต่างๆ กับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
5). ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้จัดทำและ/หรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการ Ring4U ของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้
6). ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการ Ring4U ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ Ring4U ได้
7). ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช่เว็บไซด์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซด์นี้ รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ
8). ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามเว็บไซด์นี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อส่งหรือ เผยแพร่ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการโปรโมชั่นและข้อเสนอต่างๆได้
9). ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับ Ring4U นี้ จะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการจะใช้ความพยายาม ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าในทางตรง และทางอ้อม) ที่เกิดจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็นและ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
10). ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการนี้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Ring4U รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการ (ถ้ามี) ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการผ่าน Ring4U:
• ค่าบริการเสียงเพลงรอสายรายเดือน 35 บาท/เดือน
• ค่าบริการเสียงเพลงรอสายรายสัปดาห์ 9 บาท/สัปดาห์
• ค่าบริการเสียงเพลงรอสายรายวัน 2 บาท/วัน (สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน)
• ค่าบริการเสียงเพลงรอสายรายเดือน 59 บาท 59 บาท/เดือน (สำหรับลูกค้าแบบรายเดือน)
• ค่าดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย 20 บาท/เพลง
(ยกเว้นเพลง RS, R-Siam, GMM และ GMM Gold คิดค่าบริการ 29 บาท/เพลง)
• ซื้อเสียงเพลงรอสายให้เพื่อน 20 บาท/เพลง
(ยกเว้นเพลง RS, R-Siam, GMM และ GMM Gold คิดค่าบริการ 29 บาท/เพลง)
• ค่าบริการเปลี่ยนเสียงเพลงรอสายอัตโนมัติ (Ring4U Auto Hits) 20 บาท/แพ็กเกจ/เดือน
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมอยู่ในรายการส่งเสริมการขาย)

11). การเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสียงเพลงรอสายสำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน - ลูกค้าที่สมัครสมาชิกเสียงเพลงรอสายจะถูกเรียกเก็บค่าบริการหลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร ภายใน 24 ชั่วโมง หากสมาชิกมีจำนวนเงินคงเหลือไม่เพียงพอกับค่าบริการจำนวน 37.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความแจ้งว่า “คุณมียอดค้างชำระค่าสมาชิก*119อยู่นะคะ ระบบจะหักเงินเมื่อคุณเติมเงินค่ะ” จนกว่าจะเรียกเก็บได้ครบตามจำนวนเมื่อลูกค้ามีการเติมเงิน หากลูกค้าไม่เติมเงินภายในระยะเวลา 25 วันหรือไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้เต็มจำนวน 37.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)หลังจากวันที่สมัครบริการสำเร็จ ลูกค้าจะถูกยกเลิกบริการนี้ โดยจะได้รับข้อความแจ้งว่า "ระบบยกเลิกบริการ*119เนื่องจากเงินไม่พอและจะหักเงินที่ค้างเมื่อเติมเงิน"
12). การเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียน - เรียกเก็บค่าบริการหลังได้รับการยืนยันการสมัครบริการทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง และจะเก็บค่าบริการตามรอบใบแจ้งค่าบริการ


หมายเหตุ:
- บริการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย: สามารถใช้ได้กับลูกค้า dtac ที่ได้ทำการสมัครบริการรายเดือน Ring4U เสียงเพลงรอสายแล้วเท่านั้น
- บริการซื้อเสียงเพลงรอสายให้เพื่อน: ผู้ซื้อเพลง: บริการนี้สำหรับลูกค้า dtac ทุกหมายเลข (ไม่ได้จำกัดว่าผู้ส่งจะต้องเป็นสมาชิกรายเดือนบริการ Ring4U เสียงเพลงรอสาย) ผู้รับเพลง: ผู้รับเสียงเพลงรอสายจะต้องเป็นสมาชิกรายเดือนบริการ Ring4U เสียงเพลงรอสายแล้วเท่านั้น
- บริการเปลี่ยนเสียงเพลงรอสายอัตโนมัติ (Ring4U Auto Hits): สามารถใช้ได้กับลูกค้า dtac ที่ได้ทำการสมัครบริการรายเดือน Ring4U เสียงเพลงรอสายแล้วเท่านั้น


คำเตือน :
กาใช้บริการ Ring4U ผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวที่กำหนดไว้ในบนเว็บไซต์นี้อย่างละเอียดแล้วทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการแพ็กเกจเพลงรอสายรายวัน
1). บริการเสริมแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋วเป็นบริการที่ให้บริการเสียงเพลงรอสายรายวันทุก 1 วัน สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินในระบบ 1800จากดีแทค
2). สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับ
     2.1). บริการเสียงเพลงรอสายที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเพลงเป็นเสียงเรียกรอสาย ให้คนที่โทรหาได้ฟังขณะรอการรับสาย
     2.2). สิทธิ์การดาวน์โหลดเพลงฟรีทุกเพลงโดยผ่านช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR หมายเลข *119ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค,ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.dtacmusic.com, WAPSite wap.dtacmusic.com และ dtacmusic application
3). ช่องทางการสมัครบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว ผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR หมายเลข *119 ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค,ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.dtacmusic.com, WAPSite wap.dtacmusic.com และ dtacmusic application
4). ผู้สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกเรียกเก็บค่าบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว ในอัตราเดือนละ 60 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) โดยหลังจากสมัครใช้บริการจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครภายใน 24 ชั่วโมง และระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าวทุกวัน ในอัตรา 2 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) จนกว่าจะแจ้งยกเลิกการใช้บริการ
5). การรับสิทธิ์ดาวน์โหลดเพลงฟรี
     5.1). ดาวน์โหลดผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น หากดาวน์โหลดจากช่องทางอื่นจะเสียค่าซื้อเพลงตามอัตราปกติ
     5.2). เพลงฟรีที่ผู้ใช้บริการเลือกดาวน์โหลดนั้นสามารถตั้งค่าในอัลบั้มเพลงโปรดส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดและส่งให้ผู้อื่นได้
6). ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว โดยผ่านช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR *119 ซึ่งคิดค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค,ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.dtacmusic.com, WAP Site wap.dtacmusic.com และ USSD *403#
7). ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว หากผู้ใช้บริการมีบริการเสริมเสียงเพลงรอสายเช่น บริการอัพเดทเพลงอัตโนมัติ บริการเสริมเหล่านี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
8). บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์หรือเว็บไซต์ http://www.dtac.co.th/ รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริตผิดกฎหมาย ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการแพ็กเกจเพลงรอสายรายเดือน 59 บาท
1). บริการเสริมแพ็กเกจเพลงรอสายรายเดือน 59 บาท เป็นบริการที่ให้บริการเสียงเพลงรอสายรายเดือน สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบรายเดือนในระบบ 1800จากดีแทค
2). สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับ
     2.1). บริการเสียงเพลงรอสายที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเพลงเป็นเสียงเรียกรอสาย ให้คนที่โทรหาได้ฟังขณะรอการรับสาย
     2.2). สิทธิ์การดาวน์โหลดเพลงฟรีทุกเพลงโดยผ่านช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR หมายเลข *119ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค,ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.dtacmusic.com, WAPSite wap.dtacmusic.com, และ http://www.dtac.co.th/
3). ช่องทางการสมัครบริการแพ็กเกจเพลงรอสายรายเดือน 59 บาท ผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR หมายเลข *119 ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค,ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.dtacmusic.com, WAPSite wap.dtacmusic.com, USSD*119*6# และ dtacmusic application
4). ผู้สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกเรียกเก็บค่าบริการแพ็กเกจเพลงรอสายรายเดือน 59 บาท ในอัตราเดือนละ 59 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) โดยหลังจากสมัครใช้บริการจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครภายใน 24 ชั่วโมง และระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าวเป็นรายเดือน ในอัตรา 59 บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) จนกว่าจะแจ้งยกเลิกการใช้บริการ
5). การรับสิทธิ์ดาวน์โหลดเพลงฟรี
     5.1). ดาวน์โหลดผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น หากดาวน์โหลดจากช่องทางอื่นจะเสียค่าซื้อเพลงตามอัตราปกติ
     5.2). เพลงฟรีที่ผู้ใช้บริการเลือกดาวน์โหลดนั้นสามารถตั้งค่าในอัลบั้มเพลงโปรดส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดและส่งให้ผู้อื่นได้
6). ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการแพ็กเกจเพลงรอสายรายเดือน 59 บาท โดยผ่านช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR *119 ซึ่งคิดค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค,ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.dtacmusic.com และ WAP Site wap.dtacmusic.com
7). ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการแพ็กเกจเพลงรอสายรายเดือน 59 บาท หากผู้ใช้บริการมีบริการเสริมเสียงเพลงรอสายเช่น บริการอัพเดทเพลงอัตโนมัติ บริการเสริมเหล่านี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
8). บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการเสริม *888 คอล เซ็นเตอร์หรือเว็บไซต์ http://www.dtac.co.th/ รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริตผิดกฎหมาย ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร